Privacy – SK

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie poskytované prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

vypracované v  súlade s čl. 12  Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 (GDPR)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

CTR Multicenter Košice a.s., Štúrova 27, 040 01 Košice

IČO: 31 718 132

spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1574/V

email:info@bck.sk

telefónne číslo: +421556804111

Účely spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi vyplnením kontaktného formuláru poskytli a to za účelom výkonu marketingových, obchodných činností prevádzkovateľa, spätného kontaktovania dotknutej osoby, štatistické účely, vytvorenia a zasielania ponúk prevádzkovateľa dotknutej osobe

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 odsek 1 písmeno a)  Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 (GDPR)

Okruh príjemcov osobných údajov:

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely uvedené vyššie súhlasíte s poskytnutím Vašich osobných údajov dodávateľom prevádzkovateľa s tým, že pre marketingové a obchodné účely prevádzkovateľ poskytuje kontaktné údaje dotknutých osôb poskytovateľom IT služieb , vrátane cloudových úložísk resp. marketingovým agentúram. V prípade využívania cloudových úložíšť sú tieto umiestnené vždy v rámci EU.  Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám , keď povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá prevádzkovateľovi všeobecný záväzný právny predpis. V prípade, že s osobnými údajmi prídu do styku fyzické osoby dodávateľských či servisných organizácií, sú viazané mlčanlivosťou podľa v súlade s § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Tretie krajiny, do ktorých sa predpokladá prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ nevykonáva ani nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nutnú k dosiahnutiu účelov uvedených vyššie maximálne však  10 rokov odo dňa ich poskytnutia.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom kontaktného formuláru , kde do kolónky „Vaša otázka“ napíšete, že odvolávate poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním.

Informácia o spracovaní osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje sú požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy a ich poskytnutie je dobrovoľné pričom predmetné osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Pokiaľ tieto osobné údaje nebudú poskytnuté , nebude to mať žiadne dôsledky.

Automatizované rozhodovanie

Týmto Vás informujeme o tom , že Vami poskytnuté osobné údaje nebudú použité k rozhodovaniu na báze automatizovaného spracovania , ani profilovania.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Dotknutá osoba má  právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie uvedené v odsekoch vyššie.
 • Právo na opravu osobných údajov
  Dotknutá osoba má  právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
  b) dotknutá osoba odvolá súhlas , na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
  c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
  d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov , a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má  právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi a ak je to technicky možné .

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov. V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely , je prevádzkovateľ povinný prestať spracovávať osobné údaje dotknutej osoby.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Uplatnením vyššie uvedených práv nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u dozorného orgánu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade , že sa domnievate , že Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracováva neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov , ktorý sídli na Hraničnej ulici  12, 820 07 Bratislava.

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov , ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.